Algemene voorwaarden van JouwAvontuur

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 8/1/2021.


Algemene voorwaarden


1. Een bestelling, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard.

2. 100% niet goed geld terug garantie: annulering van de bestelling is mogelijk tot 14 dagen na de start van het programma, mits de koper gedurende deze 14 dagen de eerste 10 sessies heeft uitgevoerd en zijn/haar antwoord op de opdrachten gedeeld heeft in de app. Indien niet voldaan is aan deze voorwaarde, worden bestellingen niet terugbetaald.


3. Diensten worden geleverd binnen de in de overeenkomst vermelde termijn.


4. Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur contant betaalbaar. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse intrest van 12% en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van € 500 EUR. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de verkoper het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.


5. Wanneer de koper zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de verkoper het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.


6. Lien Vleminckx is bevoegd elk aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van de wederpartij te herroepen. Lien Vleminckx heeft het recht aanbiedingen van de website te verwijderen en van levering af te zien, alsook de prijzen en inhoud van de producten of diensten te wijzigen.

7. Lien Vleminckx kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


8. Lien Vleminckx hanteert de prijzen zoals deze vermeld zijn op de website, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De op de website genoemde prijzen zijn inclusief B.T.W..


9. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van Leuven gebracht worden.


10. Voor vragen, klachten of opmerkingen over deze algemene voorwaarden of onze producten of diensten kan u terecht op Lien(@)jouwavontuur.be.