JouwAvontuur

Algemene voorwaarden van JouwAvontuur - Lien Vleminckx

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 19/4/2022.
Algemene voorwaarden van toepassing op de online programma’s:

Aanvaarding en betaling

 • Door in te schrijven aanvaardt men dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelen en verbindt men zich ertoe deze na te leven.
 • De inschrijver verbindt zich ertoe dat de factuur contant betaald wordt.
 • Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag kunnen er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest, berekend op de wettelijke rentevoet vanaf de vervaldatum, evenals een schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag worden aangerekend, met een minimum van 70 €.
 • De inschrijver is steeds hoofdelijk gehouden voor alle verplichtingen ten aanzien van Lien Vleminckx.
 • Wanneer de inschrijver zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft Lien Vleminckx het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

Regeling m.b.t. tot annulatie

 • Indien een inschrijver zijn/haar inschrijving voor een online programma wenst te annuleren dan moet hij/zij dat schriftelijk melden t.a.v. lien@jouwavontuur.be.
 • Verder zijn bij de aankoop van online programma’s de volgende annulatievoorwaarden van toepassing: Met de 100% niet tevreden geld terug garantie krijg je tot 14 dagen na de start van het programma jouw investering integraal terug. De enige voorwaarde is dat je de 10 eerste sessies uitvoert om echt te kunnen ervaren hoe het programma werkt en jou te helpen om in actie te komen, want dat is het enige wat je nodig hebt om het leven te gaan leiden dat je écht wil. Vanaf dag 15 vervalt de terugbetalingsgarantie.

Aansprakelijkheid

 • De inschrijver neemt kennis van het feit dat Lien Vleminckx niet verantwoordelijk is voor schade, veroorzaakt vóór, tijdens of na het volgen van het online programma.
 • Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbank van Leuven.

Informatie op de website

 • Lien Vleminckx kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de inschrijver redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • Lien Vleminckx heeft het recht aanbiedingen van de website te verwijderen, alsook de prijzen en inhoud van de producten of diensten te wijzigen.
 • Lien Vleminckx kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de (on)rechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik van de informatie die op deze website wordt aangeboden, of van de externe websites waarnaar deze site verwijst. Lien Vleminckx kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie die door technische fouten of onderbrekingen worden veroorzaakt. Alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbank van Leuven en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.
 • De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lien Vleminckx hiervoor verkrijgen.


Algemene voorwaarden van toepassing op de coachingsreizen:

Aanvaarding en betaling

 • Voorafgaand aan de inschrijving wordt er een 'matchcall' georganiseerd. Indien er een match is, wordt deze mondelinge overeenkomst door Lien Vleminckx bevestigd per mail. De kandidaat-inschrijver kan nadien dan zijn/haar inschrijving bevestigen door te antwoorden op deze mail.
 • Door in te schrijven aanvaardt men dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelen en verbindt men zich ertoe deze na te leven.
 • Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de inschrijver per e-mail de factuur.
 • Het voorschot (30% van het totale bedrag) dient binnen 7 werkdagen te worden voldaan. Het saldo dient uiterlijk acht weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van Lien Vleminckx.
 • Indien de overeenkomst binnen 8 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele som worden voldaan.
 • Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag kunnen er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest, berekend op de wettelijke rentevoet vanaf de vervaldatum, evenals een schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag worden aangerekend, met een minimum van 500 €.
 • De inschrijver is steeds hoofdelijk gehouden voor alle verplichtingen ten aanzien van Lien Vleminckx.
 • Wanneer de inschrijver zijn/haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft Lien Vleminckx het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

Regeling m.b.t. tot annulatie

 • Indien een inschrijver zijn/haar inschrijving wenst te annuleren dan moet hij/zij dat schriftelijk melden t.a.v. lien@jouwavontuur.be.
 • Verder zijn bij de aankoop van de coachingsreis de volgende annulatievoorwaarden van toepassing:
 • Tot 5 maanden voor de aanvangsdatum van de opleiding: 90% terugbetaling van het inschrijvingsbedrag.
 • Tot 12 weken voor aanvangsdatum: 50% terugbetaling van het inschrijvingsbedrag.
 • 8 weken tot vertrekdatum: het volledige inschrijvingsbedrag is verschuldigd.
 • Afwezigheid of vroegtijdig verlaten van een opleiding om welke reden dan ook, wordt in geen geval gedeeltelijk of geheel terugbetaald of gecompenseerd.
 • Lien Vleminckx heeft steeds het recht om een geplande cursus te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding. In dat geval hebben de inschrijvers het recht om zich uit te schrijven en wordt het reeds betaalde bedrag integraal terugbetaald.

Verplichtingen van de inschrijver

 • De inschrijver is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om de desbetreffende activiteiten die onderdeel uitmaken van het coachingsprogramma te beoefenen.
 • Iedere inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort.

Aansprakelijkheid

 • De inschrijver neemt kennis van het feit dat Lien Vleminckx niet verantwoordelijk is voor schade, veroorzaakt vóór, tijdens of na de coachingsreis.
 • Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbank van Leuven.
 • De coachingsreizen worden expliciet als opleidingstraject aangeboden. De coachingsreis is m.a.w. geen georganiseerde reis of een reisbemiddeling zoals bedoeld in de wet van 16-feb-1994 (Wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling).
 • Een persoonlijke reisbijstands-, annulatie-, of bagageverzekering is niet inbegrepen en valt onder de verantwoordelijkheid van de inschrijver.
 • Verder is voor onze coachingsreizen een gezonde fysieke conditie vereist. Het beëindigen van een coachingsreis o.w.v. ontoereikende fysieke capciteiten, medische oorzaken en/of ongeval en alle rechtstreekse en onrechtstreekse kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de inschrijver. Vroegtijdig verlaten van het programma geeft geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling.

Informatie op de website en/of offertes

 • Lien Vleminckx kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de inschrijver redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • Lien Vleminckx heeft het recht aanbiedingen van de website te verwijderen, alsook de prijzen en inhoud van de producten of diensten te wijzigen.
 • Lien Vleminckx kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de (on)rechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik van de informatie die op deze website wordt aangeboden, of van de externe websites waarnaar deze site verwijst. Lien Vleminckx kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie die door technische fouten of onderbrekingen worden veroorzaakt. Alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbank van Leuven en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.
 • De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lien Vleminckx hiervoor verkrijgen.